Ikke en eneste islamsk stat har et velferdssamfunn

«Av skatter blir vi tynget ned», heter det i siste vers i Internasjonalen som ikke lenger synges på Arbeiderpartiets møter.

Bare 1/5 av av muslimene som synes det er ok å betale skatt?

Ikke en eneste islamsk stat har et velferdssamfunn

Med det krevende skatte- og avgiftsnivå norske borgere påføres, samtidig som politikerne nesten grenseløst bruker penger på utvidelse av byråkratiet, bistandsordninger og annet fullstendig meningsløst pengebruk – er det menneskelig fristende «å snyte på skatten» – unndra stat og kommune penger – som loven sier det offentlige skal ha. Imidlertid har samvittigheten og samfunnsbevisstheten gjennom århundrer utviklet det norske folks grunnholdning – basert på barnelærdommen: «Gi keiseren det som keiserens er og Gud det som Guds er». Resultatet er at penger har strømmet inn til dem som har ansvaret for administreringen av fellesskapet. Denne omtanke ble utviklet og videreført ikke minst av Einar Gerhardsen og hans folk. De lanserte – kanskje litt i overkant – følgende motto: «Betal skatten med glede». Selv de som har vært gnistrende uenige i det offentliges pengebruk, har motstrebende opptrådt i rimelig grad ærlig – ut fra den erkjennelse at dersom alle unndrar skatt bryter vår samfunnsmodell sammen. Det har vi sett i en rekke andre land i Europa – blant annet i Hellas. Ingen islamsk stat har maktet å bygge opp et velferdssamfunn. Et tankekors: Bare 1/5 av muslimene her i landet synes det er greit å betale skatt, jfr. taxisvindelen i Oslo.

Islam som aksepterer lover kun fra Allah, som hater den norske  samfunnsordning og det vestlige levesett – vil i prinsippet bryte ned samfunnet vårt – bl. a. ved å sette islamsk lov foran Norges lover. Det står sentralt for alt for mange islamske innvandrere at nordmenn er naive som er lette å lure. En muhammedaner sa det slik: «De kloke lurer de mindre kloke.» Ja, islamister lurer det norske fellesskapet. Alt for mange begår forbrytelser. Ut fra deres trosopplæring hater de oss – og vår måte å leve på. «Islam ønsker å knuse alle stater og regjeringer som motsetter seg islams ideologi og praksis. Derfor har ikke Ola og Kari tillit til islam.

 

Islam undergraver hele vårt økonomiske system. Islamister krever at det ikke skal betales eller innkreves renter fordi dette bryter med deres tro. Det er «urett, synd og ondskap» å motta renter.

Siden Muhammed giftet seg med en pike på 9 år må dette være rett. Dette er da også ekteskapsalderen i en rekke muslimske land.

Det er et faktum at  muslimer bringer med seg et tankegods som destabiliserer vårt samfunn, men samtidig har den politiske intelligentsiaen besluttet at vi skal ikke få kjennskap til at det er en person som er hjernevasket på koranskolen som har begått drapet, voldtekten, ranet, skatteunndragelsen, trygdemisbruket. Det er nemlig forbudt å føre statistikk i en slik sammenheng  – derfor kommer ikke sannheten frem.  Ikke minst av hensyn til muslimene selv, slik at de kunne ha sett hvor vanvittig galt deres troslærere har ført dem i det medmenneskelige samfunn – burde statistikken hatt også en rubrikk for trostilhørighet. 

I en slik sammenheng er vi tilbake til krigens dager - da måtte man lese mellom linjene hva det var avisen skrev. Slik også i dag. Da vi leste i Aftenposten at pakistanere var i et ekstremt  flertall i drosjesvindelsaken – leste vi mellom linjene at de var muslimer. Når det skrives at nordafrikanere og pakistanere  i bare liten grad er i arbeidslivet, står det mellom linjene at angjeldende personer er muslimer. Da er vi tilbake til norskpakistaneren som var hjemme på ferie og som fortalte om det paradisiske Norge: Her får vi penger selv om vi ikke arbeider. Når journalisten skriver at tamiler i Norge er minst like arbeidsomme og deltar i yrkeslivet i enda høyere grad enn nordmenn, så trekkes den slutning: Tamiler er ikke blitt fordervet på koranskolene.

Siste uke sto en pakistaner (les muslim) tiltalt for å ha unndratt skatt for til sammen 16 millioner kroner. Han hadde hatt en omsetning på 106 millioner han ikke kunne gjøre rede for. Aktor spurte: Hvor har du gjort av pengene - svaret lød: Jeg har brukt pengene, men han forsikrer at han vil gjøre opp for seg når han kommer ut av fengselet (de kloke lurer de mindre kloke).

Ikke bare i drosjenæringen men også bl. a. i restaurantbransjen og matvarebutikkene som drives av muslimer – har norske skattekontrollører og «matvarepolitiet» hatt et voldsomt kjør for å avdekke svindlerne.

Når vi har den situasjon at religionen –  i denne sammenheng vil det si islam – er bakteppet for forbrytelsenes opphav –  må  dette teppet renses og påføres andre symbolverdier.  Vi kan ikke bruke all verdens ressurser på å kontrollere  en gruppe hvis religion har som mål å ødelegge Norge.

Etter en dyptpløyende demokratiopplæring – som også må omfatte en desinfeksjon av islam – tåler kanskje også muhammedanerne å høre  Gerhardsenepokens  provoserende utsagn: Betal skatten med glede. Glede i den sammenheng  er nok for mye forlangt – men de vil forhåpentligvis erkjenne at skatten  må betales!

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder