Islamsk turisme er dødelig for Vesten

Europa invaderes - politikerne svikter

Islamsk turisme er dødelig for Vesten

Den pågående islamske invasjonen av Vesten utføres i henhold til Muhammeds onde plan. Arabernes utilstrekkelighet i konvensjonell krigføring - som har berget Europa fra undergangen i 1400 år - er ikke lenger et hinder når Vestens svikefulle politikere nå frivillig åpner portene og slipper okkupantene inn.

Koranen befaler gode muslimer å drepe oss hvor enn de finner oss

Gode muslimer tar for seg av våre utilslørte kvinner slik koranen foreskriver

Enkelte er likegyldige til nordmenns overlevelse

Når vi vurderer den massive invasjonsbølgen av islamske velferdsturister og okkupanter, som helt forsettlig er blitt gitt den feilaktige betegnelsen «flyktningkatastrofe», kan det være hensiktsmessig å se på hva den onde religionsstifteren og evige sjefsmuslim Muhammed selv sa om saken. «In the Sunan we find that Mohammad has said: Indeed every nation has its’ tourism and the tourism of my nation is Jihaad in the path of Allaah (Mustadrak al-Haakim – graded Saheeh).» Sitatet er hentet fra Ibn Taimiyyahs bok «The Religious and moral doctrine of Jihad» side 27. Det pågår altså ikke noen flyktningkatastrofe. I følge Muhammed selv så er det snakk om en turistkatastrofe. Og det er definitivt ikke de muslimske velferdsturistene som er ofrene i denne katastrofen.

Muhammeds klare budskap følges opp av andre onde muslimer; «Koloniseringsprosessen er en pågående sivilisasjonsjihad i ordets videste betydning. Det muslimske Brorskapet må forstå at deres arbeid (…) er en form for stor jihad i hensikt å eliminere den vestlige sivilisasjonen innenfra og sabotere dens miserable hus ved deres hender og ved de troendes hender slik at det blir utslettet og Guds religion gjøres seierrik over alle andre religioner». Dette er ikke en løs påstand fra en skrullete «islamofob» i Norge. Sitatet er hentet fra Det Muslimske Brorskap sitt hemmelige strategidokument for erobring av det ikkemuslimske Vesten. Brorskapet er en ond/muslimsk sammenslutning som har spredd sine tentakler ut over verden. De er terrorlistet og forbudt i flere land. De bestyrer likevel flere moskeer i Norge som mottar mange millioner kroner årlig i statsstøtte til tross for at de altså bidrar i den muslimske prosessen med å ødelegge den vestlige sivilisasjon.  Dette dokumentet  beviser at gode muslimer som i det daglige fremstår smilende, nybarberte og dresskledde, i virkeligheten like gjerne kan være onde krapyler fast bestemt på å ødelegge oss og landet vårt. Til det konkrete sitatet må bemerkes at når muslimer snakker om den vestlige sivilisasjonens «hus» så er det snakk om et hvert område som ligger utenfor islams hus, med andre ord det som islam definerer som «krigens hus». Grunnen til at islam definerer den frie verden som krigens hus, er at den onde terrorprofeten Muhammed har forbannet seg på at det ikke skal bli fred på jord før alle mennesker er underkastet islams svøpe. De som nekter å la seg underkaste terrorideologien islam, skal drepes på Muhammeds/Allahs evig gyldige befaling.

Legg også merke til at de gode muslimene i Brorskapet betegner sivilisasjonskampen som den «store jihad» i sine interne dokumenter. Likevel ser vi at sleipe luremuslimer forsøker å selge løgnen om at indre grublerier er «den store jihad». Som vanlig ser vi at gode muslimer sier sannheten internt og lyver når de snakker til ikkemuslimer. Helt i tråd med Muhammeds eksempel, han innrømmer selv å være en upålitelig løgner (siste setning). Det er disse verdiene våre politikere vil bygge «Det nye Norge» på.

Hege Storhaug beskriver invasjonen som «den tredje jihad» (Den 11. Landeplage s 307). Hun peker på at muslimer krever mer rom enn andre mennesker, at de aggressivt krever aksept for sine doktriner, og ikke minst; De innvandrer ikke, de tilvandrer i den forstand at de oppretter muslimske samfunn i enklaver av sivilisasjonen, og de har en vilje til bruk av aggresjon og vold [Disse fakta overrasker alle som ikke på forhånd hadde kunnskap om at nettopp dette er islams varemerke].

En kikk på historien gir skremmende perspektiver. Halvparten av Muhammeds muslimske følgesvenner fikk i 615 asyl hos den kristne kongen i Etiopia mens bråkebøtta Muhammed kranglet med mekkabeboerne om de grove og urimelige kravene som han stilte til deres religionsutøvelse. Likevel, etter Muhammeds død veltet de gode muslimene inn over Etiopia, plyndret og etter hvert også okkuperte det. Takk for gjestfriheten, Etiopia. Muhammed var også selv en gang flyktning. Han ble tatt i mot av jødene i Medina i 622. Etter fem år hadde han henrettet, fordrevet eller slavebundet alle jødene der. Takk for gjestfriheten Medina. Gode muslimer har banket på Europas porter i 1400 år, med sverdet i hånd. Empiri tilsier at deres hensikter er like onde nå som de alltid har vært. Muhammed og kumpanene hans er forbildet for dagens islamske invasjonstyrker som i tråd med den islamske strategiplanen velter inn i Vesten med den hensikt å kolonisere «vårt hus». Muhammeds menn underla seg Medina og deretter et landområde større enn Europa. Dette var startskuddet for det fremdeles pågående islamske krigstokt mot menneskeheten. Ja, Muhammeds biografi (Ibn-Ishaq, side 204) er helt tydelig på at islam bokstavelig talt innebar en krigserklæring mot hele menneskeheten. Det fremgår videre av biografien at etter flyttingen til Medina i 622 var Muhammed og hans fromme muslimske følgesvenner reinspikka predatorer, parasitter og mordere. Muslimene produserte selv intet av verdi med unntak av en kamel i ny og ne. De livnærte seg på omgivelsenes arbeid og eiendom. På Allahs direkte befaling ser vi at de gode muslimene drepte og/eller plyndret en hver ikkemuslim som kom i deres vei. Kvinnfolk og unger ble solgt som slaver. På denne måten fikk det onde islamdyret næring og vokste. Det sugde samfunnet tomt for blod og hektet seg deretter på neste vert/offer. Fra Medina utover den arabiske halvøy, og deretter videre øst- og vestover når potensielle ikkemuslimske ofre ikke lenger var å finne i nærområdet. Denne gode muslimske oppførselen adopterer alle de gode muslimene som anser Muhammeds eksempel som forbilde for alle muslimers gjøren og laden til all tid. Dette er bakteppet og den guddommelig predefinerte regien i den pågående invasjonen av Vesten som våre svikefulle folkevalgte for tiden medvirker til gjennom fravær av adekvate mottiltak.

En hver som vet noe om islam kan bekrefte at okkupasjon og plyndring av hele jordkloden er blant den islamske ideologiens mest grunnleggende doktriner. «Den som utvandrer for Allahs sak, vil finne mange oppholdssteder og mye å leve av» En NAV-profeti i koranen 4:100. Krigen som pågår mellom islam og sivilisasjonen er åpenbar for en hver som ikke lever i total fornektelse. Vi ser daglig minst fem krigshandlinger fra gode muslimer mot hva disse oppfatter som legitime mål i islams kamp for verdensherredømme. Faktum er umulig å bortforklare dersom en skal basere sin argumentasjon på sannferdig realitetsbeskrivelse. Til en tysk avis uttalte en tyrkisk journalist i 2004 at «dere tyskere tror at vi tyrkere kommer til Tyskland for å søke arbeid og for å samle smulene fra deres bord. Nei, vi kommer hit for å overta deres land og for å bli etablert her og bygge opp det vi finner formålstjenlig – og alt dette skjer med deres velsignelse og i henhold til deres lover. (Hedegaard/Camre, 1400 års krigen side 117.) Dette sitatet er bare en av utallige muslimske krigserklæringer opp gjennom tiden, som våre eliter forsettlig ignorerer.

«Vi er gått tilbake til steinalderen» sier en muslim som lever i lykkelandet Den Islamske Staten. Dette er ikke tilfeldig. Islams oppfinner Muhammed mente at beduinenes levesett på 600-tallet var idealet for oss alle, til all tid. Gode muslimer gjør derfor sitt beste verden over, for å rive i filler eksisterende sivilisasjoner i den hensikt å tilbakeføre islamskokkupert område til islamsk «gullalder» – steinalderen.

Islamske land eksporterer i dag intet annet enn terror, drap og ødeleggelse. Likevel står grensene våre åpne. Det er Europa som er utsatt for en katastrofe, ikke migrantene. Europa islamiseres og gruslegges (smør på flesk). Om det tar ti eller hundre år å gjennomføre er uinteressant å debattere. Utfallet er uunngåelig med den nåværende politikk. For våre etterkommere som tvinges til å leve som slaver på grunn av våre egne feilgrep i dag, er det uvesentlig om du og jeg er så heldige å dø før okkupasjonen er fullbrakt.

I 2002 sa Oriana Fallachi at «Hatet mot Vesten øker lik en brann som styrkes av vinden. Konfrontasjonen mellom oss og dem er ikke av militær art. Det er en kulturell konfrontasjon, og det verste ligger foran oss». Fiendeskapen som gode muslimer åpent viser mot Europas folk og europeiske verdier, er manifestert ved de etablerte islamske parallellsamfunnene i europeiske byer. Her dominerer det guddommelig foreskrevne islamske hatet mot ikkemuslimer. Her står sharia over landets sekulære lover. Her kan verken offentlige tjenestemenn eller ikkemuslimske borgere bevege seg fritt uten fare for egen sikkerhet. Islams bedervende mørke ligger som en klam hånd over våre byer, til tross for at muslimer ennå bare utgjør 10 % og mindre på landbasis. Forestill deg da hvordan tilværelsen for Europas etniske befolkning blir når islams fromme sverdsvingere har vokst seg sterkere gjennom høyere antall. Den landeplagen som feier inn over den siviliserte del av menneskeheten i nåtid med orkans styrke bekrefter at Fallachi hadde rett, dessverre. Det er overhodet intet empirisk holdepunkt for å påstå at den nåværende europeiske åpne dørs politikk overfor islam og islams fanebærere medfører noe annet enn død og fordervelse for vår sivilisasjon. Likevel er våre ansvarlige politikeres handling – eller mangel på sådan – basert på helt grunnløse håp og antagelser, i dette helt eksistensielle spørsmålet om hvorvidt det er mulig å bevare en judeokristent fundamentert sivilisasjon i et islamdominert Europa. Islams svar på dette spørsmålet er et klart og rungende «nei».

En egyptisk kvinne som selv har levd under islams åk konstaterer, sikkert til godhetsapostlenes irritasjon, at ingen kjenner islam og muslimers mentalitet bedre enn dem som har hatt islam som en del av sitt liv. Hun advarer derfor Vestenmot det selvpåførte dødsstøtet mot vestlig sivilisasjon og Vestens egen befolkning, som invasjonen innebærer.

Koranen beskylder jødene for å være aper og svin. Så lang jeg er i stand til å observere er de eneste eksempler på menneskeskapninger med adferd som fortjener karakteristikker relatert til ville dyrearter, i all hovedsak muslimer. Det er en kjent sak at Sverige er Vestens voldtektshovedstad takket være importen av menneskemateriale fra islamske land. Voldtekt er (for den mannlige muslimen) en kjær del av islamsk tradisjon. Muslimers voldtekt av ikkemuslimer  har definitivt sammenheng med at overgriperen er muslim. Overgriperen tar bare det som Allah har gjort lovlig for ham blant annet i koranen vers 4:24. I Sverige viser statistikk at dersom du har en kone og en datter, så er det 50 % sjanse for at en av dem vil bli voldtatt av en muslim. Dette er statistisk materiale fra før den pågående invasjonen. I dag er oddsen følgelig enda verre!

En syrisk asylsøker i Bonn forteller at 90 % av asylsøkerne i realiteten er velferdsturister. En bekjent av meg som er glødende engasjert i dåreprosjektet «Refugees Welcome» og som til daglig arbeider på Hvalsmoen Transittmottak, forteller at invasjonsstyrkene som losjerer der nesten utelukkende består av unge afghanske menn. Vedkommende observerer et høyt aggresjonsnivå hos de muslimske beboerne. Dette blir av vedkommende godhetsapostel tilskrevet okkupantenes anførte frustrasjon over de dårlige leveforholdene i Norge. Med en slik hjerneløs tilnærming kan man jo lettere forstå hvorfor det er krig i de muslimske land, som jo er bedritne møkkhøl sammenlignet med Hvalsmoen. Det faktum att voldsutøvelse er en fundamental del av islamsk barneoppdragelse og en preferert metodikk for islamsk problemløsning på alle livets områder, blir ikke tillagt vekt av inkompetente godhetsapostler som daglig observerer ekte islamsk barbari på nært hold på våre asylmottak. Vi er hjernevasket til å mene at alt ondt som vederfares muslimene er vår skyld, og det er vår plikt å gjøre muslimen lykkelig, uansett om vi nødvendigvis må sette livet til i forsøket.

Migrantene som renner inn i Europa er ubrukelige på arbeidsmarkedet. Dette er et vesentlig større problem enn bare den enorme belastningen de utgjør på våre statskasser, dersom vi skal tro NRK. Afrikaekspert Tomm Kristiansen sa rett før nobelprisutdelingen til det algirske firkløveret 10.12.2015 at det var arbeidsløsheten som fikk muslimene i Algerie til å gå bananas med automatgevær mens de roper at «Allah er større». Denne åpenbart svært mangelfulle og apologetiske evalueringen får stå for hans regning, men dersom vi skulle legge til grunn at han har rett, lover ikke dette godt for fremtidsutsiktene i Norge. Den store mengden nyankomne inkompetente allahtilbedere vil utvilsomt i all hovedsak gå arbeidsløse inntil de blir gamle nok til å motta alderstrygd. NRK har altså i realiteten fortalt oss at den pågående invasjonen vil medføre muslimsk voldsorgie også i Norge, når de misfornøyde arbeidsløse stakkars muslimer følger den av Kristiansen uttalte logikk, og går amok i vrede over at Norge ikke har skapt en jobb til dem. Spørsmålet blir; Er det mangel på kompetanse eller mangel på faglig integritet som gjør at NRK velger å ikke sette denne åpenbare trusselen mot sikkerheten til norske borgere på dagsorden?

Det har aldri forekommet at muslimer har bragt fred til et område de har befolket, enten det har skjedd ved hijra eller jihad. Islamdyret som sist ble kjeppjaget fra Europa for 400-500 år siden er nå tilbake. I mellomtiden har våre eliter bevisst visket bort vår felles hukommelse om islams iboende ondskap, og om gode muslimers barbariske adferd basert på Muhammeds eksempel slik det er beskrevet i muslimenes egne hellige bøker. De vestlige elitene sin forsettlige historieutvisking er verre enn holocaustfornektelse, for sistnevnte tullete fenomen har ikke noe potensial til å ødelegge sivilisasjonen. Islam derimot har gruslagt adskillige store sivilisasjoner. Nåtidens eliter må straks begynne å ta lærdom av historiske fakta.

Fjordman oppsummerer realitetene tydelig og greit i et intervju i Dagen; «Jeg mener at islamsk kultur skal forskjellsbehandles, fordi den er forskjellig, kort og godt. De representerer helt andre trusler. – Du diskriminerer på grunnlag av religion? – Hva er galt med å diskriminere? Du har et immunforsvar for at det skal diskriminere ting som kan gjøre deg syk. Hvis du ikke har det immunforsvaret, dør du.»

At muslimer snylter på NAV, og at muslimer voldtar og dreper noen av oss er jo ille nok, men islams formålsparagraf strekker seg dessverre uendelig mye videre enn dette. FN har i en rapport definert folkemord slik; «I denne konvensjon betyr folkemord enhver av de handlinger som er begått i den hensikt å helt eller delvis ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe og bevisst utsette gruppen for levevilkår som helt eller delvis bevirker dens fysiske ødeleggelse». FN sin definisjon på folkemord er en klar gjengivelse av nettopp den befaling Muhammed hevder at Allah har gitt til alle muslimer; De skal slakte og bekjempe ikkemuslimer inntil vi alle er utryddet eller undertrykket. Koranen sier detklinkende klart. På denne bakgrunn er det vanskelig å forstå at vestlige politikere gjør seg selv til medskyldige i folkemord på sitt eget folk, gjennom aktiv medvirkning i den islamske invasjonen.

Det er ikke noe som heter uavgjort eller andreplass i denne krigen. Enten vinner islam eller så vinner sivilisasjonen. Du bestemmer. Stålsett deg, showet har knapt begynt.

«Jeg assosierer meg ikke med ting som demokrati og frihet. Mine verdier og prinsipper springer ut av islam» Anjem Choudary.

«Hvis islam bestemmer, vil ikke Kafir [ikkemuslimer] være likestilt med muslimer». Imam Zaid Shakir.