Nå må regjeringen forbygge innsats mot islamfiendtlighet!

Tore Bjørgo bedriver islam-vennlig forskning.

«Forskning» på høyreekstremisme av skaftet:

Nå må regjeringen forbygge innsats mot islamfiendtlighet!

«Det er prisverdig at regjeringen har iverksatt en handlingsplan mot antisemittisme, men det er enda større behov for forebyggende innsats mot muslimfiendtlighet», skriver Politihøgskolens Tore Bjørgo i en rapport til myndighetene om «Høyreekstremisme i Norge». Regjeringen bevilget 50 mill. kroner til forskning om høyreekstreme miljøer i Norge der Bjørgo har en ledende stilling. Oppdraget så vel som rapporten og dens konklusjoner er meningsløse absurditeter da det knapt nok eksisterer noen voldelig høyreekstremisme i landet.

I rapporten trekkes frem Arne Myrdal og den «grovkornede og voldslegitimerte Folkebevegelsen mot innvandring» som starten på innvandringsmotstanden i 1980-årene - der angivelig islam var og er den nye fienden. Bjørgo fortier at det var 145 krigsveteraner fra andre verdenskrig som i 1987 sendte et brev til daværende kong Olav V - der det ble gitt uttrykk for bekymring fordi myndighetene åpnet for en innvandring av mennesker som hadde en helt annen oppfatning av frihetsverdiene enn de som krigsveteranene hadde og som de med sine liv som innsats hadde kjempet for under krigen. Det var ubåtveteranen John Våge Pettersen fra Karmøy som hadde utformet brevet. De mente at deres kamp ble skuslet vekk gjennom asyl- og innvandringspolitikken - som ville få tragiske følger for Norge som nasjonalstat. Dette var opptakten til Folkebevegelsen mot Innvandring som ble stiftet i Haugesund 4. oktober samme år.
Muslimer og deres norske medløpere vil utvilsom applaudere de synspunkter og holdninger som kommer uttrykk i denne «forsknings»-rapporten. Det underliggende budskap er at vår tids islamkritikk bør ikke samfunnet akseptere. Rapportens konklusjon minner om muslimenes verdensomspennende krav: Forbud mot islamkritikk.
Bjørgo skriver: «Grensene for hva som skrives om muslimer og islam er flyttet betydelig i løpet av de siste 10 - 15 årene. Mye av det som nå fremføres offentlig, ville neppe blitt akseptert hvis man sa «jøde» i stedet for «muslim». En sannsynlig konsekvens av at islam blir pekt ut som den nye hovedfienden, er at en større del av den høyreekstreme volden og hatkriminaliteten de siste årene har blitt rettet mot muslimer. Blant annet rammer dette muslimske kvinner med hijab eller annen religiøs klesdrakt.»
Dermed trekker Bjørgo det samme «jødekortet» som så mange andre islam-venner før ham har gjort, men en muslim som følger Allahs lære og politikk er noe annet enn en fredelig jøde som ikke har på agendaen at alle ikke-jøder skal utryddes.
Bjørgo har ingen forståelse for de som med hele sin kraft bekjemper islamisme - tvert imot mener han at vi har å gjøre med syke «islamofobe» islam-fiendtlige personer.
I rapporten kritiseres SIAN fordi vi «stadig trekker linjer mellom islam og terrorisme, men det skilles sjelden mellom islam som religion og islam som politisk ideologi». Dersom Bjørgo kan trekke et skille mellom islam som religion og islam som politikk på en måte som de fire islamske lovskolene kan godta, da vil politimannen Tore Bjørgo blitt opphøyet til vår tids nye Muhammed.
Når dette er skrevet kan det føyes til en riktig observasjon som fremkommer i rapporten: «Etter 11. september-angrepene i USA i 2001 og en rekke dødelige terrorangrep i våre nærområder i Europa, framstår militant islamisme og jihadistisk terrorisme for folk flest som en reell trussel også her i Norge.»
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder