Et jihadsenter er et jihadsenter

Et jihadsenter er et jihadsenter

Konvertitten Vegar Jørgenstuen er opptatt av imaginære kriminelle rasister. Jeg derimot, er mest opptatt av å motarbeide et religionsrasistisk politisk system for samfunnsstyring, hvis doktriner i stor grad er å anse som kriminelle ut i fra lovverket i siviliserte vestlige stater.

I Vårt Oslo 22.11.21 fremsetter han grove usannheter om SIAN og islam, som nødvendigvis må korrigeres.

Stemningsskapende faktafeil og føleri florerer i Jørgenstuens verbale angrep. SIAN har ikke «trengt seg inn på» privat eiendom. Vi var på et åpent næringsområde med offentlig tilgjengelig parkeringsplass. Vi har ikke utført hærverk. Jeg er siktet for skadeverk men banneropphengingen skadet intet. Banneret ble ikke «boltet fast». Det ble skrudd inn med samme type skruer som hele veggen holdes oppe med.

Det eneste etterrettelige i Jørgenstuen sin kronikk er når han siterer min artikkel på sian.no i mai, der jeg redegjør for bakgrunnen for banneropphengingen mot Islam Net sitt nye segregeringssenter på Haugenstua.

Hvorvidt Jørgenstuen har skrudd på tenkeapparatet sitt kan man undres over, når han holder det mot meg at politiske aktører uten tilknytning til SIAN ytrer seg offentlig om banneraksjonen. Er ikke Jørgenstuen tilhenger av ytringsfrihet for alle, også de han er uenig med?

Summen av de politiske realiteter Jørgenstuen gjengir, oppfattes av Islam Net som «truende og rasistisk».

Å hevde at man «føler» seg truet er en velkjent strategi blant slike som mangler saklige argumenter. Man kompenserer for egen tilkortkommenhet med føleri.

Et politisk budskap på en vegg kan ikke være rasistisk. Hatparagrafen beskytter ikke politiske grupperinger. Rasisme dreier seg om den ene gruppens påståtte overlegenhet over de andre. K3:110 er et godt eksempel på slik rasisme.  

Jørgenstuen begår en bevisst tilsløring idet han fremstiller det som at «jihadist» kun er synonymt med «terrorist». Dette har vi ikke hevdet. Terroristen er den minst farlige jihadisten. Verbaljihadister som Jørgenstuen er mye farligere enn voldelige jihadister, fordi de i større grad lykkes med å shariatilpasse (islamisere) vårt samfunn. Det finnes også andre jihadkonsepter, men den drøftingen er det ikke plass til her.

Oslo Jihadsenter beskrives av Jørgenstuen som en møteplass. Det er jo hele problemet. Når unge uintegrerbare segregerer seg fra vertssamfunnet, øker segregering, polarisering og utenforskap. Islam Net sementerer den negative tilstanden i samfunnet som islamproblemet har påført oss. Flere mainstream aktører har påpekt dette åpenbare faktum gjentatte ganger etter at kjøpet av Oslo Skytesenter ble kjent.

Jørgenstuen fremfører usannheter når han hevder Islam Net arbeider mot radikalisering. Deres salafisme er jo selve definisjonen på radikal islam, det vil si islams røtter, Muhammeds islam. Profeten sa selv at Islam Net er blant Norges beste muslimer. Det er ikke en positiv attest, gitt at de fleste av oss ikke ønsker å leve i en shariastat.

Jørgenstuen hevder at terror og drap på uskyldige aldri vil være jihad.  Jeg minner om at K5:32-33 hjemler drap på alle som er «skyldige» i å gjøre noe uislamsk, agitere mot islams verdensherredømme etc. Islam og vestlig sivilisasjon har forskjellig definisjon på mange ord, «uskyldig» er ett av dem.

Koranen har 164 vers om jihad. Samtlige handler om voldelig jihad, terror. Bukhari bok 52 heter «Jihad for Allahs sak». Samtlige 289 hadither handler om voldelig jihad, terror. Muhammed sa at han var gjort seierrik ved terror. Tar Jørgenstuen avstand fra profeten? Reliance of the Traveller slår fast at «Jihad means to war against non-Muslims, and is etymologically derived from the word mujahada signifying warfare to establish the religion». Det eksisterer ingen teologiske kilder i koran, sunna og sharia som kan underbygge Jørgenstuens påstander. Derfor er hans påstander feil.

At muslimer som sådan fordømmer muslimterrorister er en påstand som ikke støttes av statistikk, men påstanden er uansett irrelevant. Islam definerer muslimer, muslimer definerer ikke islam. Den er en lovreligion som krever blind lydighet av muslimen. Alle muslimer plikter å delta i voldelig jihad, selv om de ikke ønsker det (2:216).

Legg for øvrig merke til at Jørgenstuen ikke hevder at IS og al-Qaida er uislamske. Årsaken er at en muslim som hevder at andre muslimer ikke er muslimer, selv blir frafallen og skal drepes ifølge sharia.

Tiden er ikke inne for renskåret voldelig jihad i Norge. Ennå. Det betyr ikke at hodekapping er feil. Men det er ikke det riktige politiske verktøy her og nå. Be Islam Net svare skriftlig på om de på permanent basis tar avstand fra jihad, æresdrap, homodrap og andre usiviliserte islamske aktiviteter - og be dem hjemle en slik avstandtagen - så får du se at jeg har rett.

At jeg har rett i det ovenstående – og at Islam Net fremstiller seg og sine doktriner på uriktig vis - underbygges av at Islam Net og deres fanebærere (Jørgenstuen inkludert) aldri takker ja til mine invitasjoner om en åpen offentlig islamdebatt med meg.